High Performance er til skolen, der vil gøre en forskel for højtbegavede elever.

Clever Consulting har i mere end 5 år samarbejdet med kommuner og skoler om talentfulde og højtbegavede børns læring og trivsel. Clever Consulting tilbyder forsknings- og praksisbaseret vejledning og kompetenceudvikling, der er med til at sikre de bedste skolevilkår for højtbegavede børn.

Set ud fra en IQ-normalfordelingskurve med en IQ-midte på 100 ligger højtbegavede børn lige så langt fra normalområdet som retarderede børn. Alligevel går højtbegavede børn i vores almindelige skoler uden særlige foranstaltninger, der sikrer, at de ikke konstant skal tilpasse sig midten og dermed ikke udvikle deres evner og fulde potentiale.

Der sidder i gennemsnit en til to højt begavede elever i hver klasse i den danske folkeskole, men det er ikke sikkert, at læreren opdager ham eller hende. Lærerne oplever måske i stedet, at de velbegavede elever er besværlige og forstyrrer undervisningen. Det sker, fordi de savner udfordringer, keder sig og ikke yder de præstationer, de har potentiale til.

En rapport fra nu VIVE (tidl. KORA)) viser, at kun få kommuner har særlige tilbud til de højt begavede børn i folkeskolen. Det betyder, at børn, der burde klare sig rigtig godt, kan ende med at blive støjende, ukoncentrerede og skoletrætte.

High Performance

Med et High Performance-forløb får du som skole hele pakken fra ide til færdigimplementeret undervisningstilbud til talentfulde og højtbegavede børn. Forløbet indeholder både foredrag, workshops og en bred vifte af konkrete undervisningsforløb og øvelser.

Hvad er High Performance?
High Performance er både titlen på det 2-årige kompetenceforløb og navnet på den undervisning, skolen tilbyder de talentfulde og højtbegavede børn to timer om ugen i den almindelige skoletid. HP-undervisningen til eleverne varetages af to af skolens lærere, der uddannes hertil gennem kompetenceforløbet.

Både talentfulde og højtbegavede børn har brug for mere og andet, end det vi normalt kan tilbyde i den almindelige undervisning. De har brug for ligesindede omkring sig og har brug for undervisning og rammer, der tager udgangspunkt i deres styrker og udfordringer.

Formål
Formålet med High Performance  er at skabe et læringsmiljø på skolen, der tilgodeser, at de talentfulde eller højtbegavede elever motiveres og i videst muligt omfang udnytter deres fulde potentiale.

En deltidsindsats som High Performance anbefales i VIVEs (tidligere KORA) rapport og har den bedste effekt i forhold til elevernes faglige udvikling, deres akademiske selvopfattelse, deres motivation og deres emotionelle udvikling (Delcourt, Cornell & Goldberg 2007).

For at eleverne kan komme i betragtning til High Performance, skal de identificeres ud fra en række kendetegn, som hovedlærerne og High Performance-underviserne uddannes til at identificere. Derudover er elevernes lyst og motivation til at være med i undervisningen afgørende for deltagelse.

Det 2-årige High Performance-forløb er en let og effektiv måde at komme godt i gang. Med et High Performance-forløb behøver du ikke at bruge absurd mange timer på selv at udvikle rammer og undervisningsforløb. Med High Performance er der ikke lang vej fra teori til praksis og fra ide til virkelighed.

Til lærerne

Kompetenceforløbet indeholder

 • Foredrag
 • Anbefalinger til fagfordeling og skemalægning (ledelsesvejledning)
 • Proces-, aktivitets- og implementeringsplan
 • Bud på årsplaner, forløb, samarbejdsøvelser til HP-undervisningen mm.
 • Praksisnær dialog med HP-lærere og de almindelige lærere
 • Transfermøder mellem HP-undervisningen og den almindelige undervisning
 • Samarbejds- og evalueringsværktøjer
 • Eksempler på undervisningsdifferentiering og tilpasning af niveau
 • Oplæg/foredrag for alle lærere, ledere og pædagoger
 • Hjælp til identifikationsproces af elever til High Performance
 • Sparring gennem hele forløbet
 • Deltagelse ved forældremøder
 • Oplæg for skolebestyrelsen
 • Samarbejde med PPR
 • Surveys og evalueringer gennem hele forløbet

Til eleverne

 • 2 sammenhængende timer om ugen – i undervisningstiden!
 • Et forløb med fokus på elevernes metakognitive kompetencer
 • Undervisning, der arbejder bevidst med elevernes styrker og udfordringer
 • Et læringsrum med højt til loftet på tværs af fag
 • En mindre gruppe af ligesindede med stort kognitivt potentiale
 • En unik mulighed for at gøre en forskel

Målsætninger og forventede resultater med det 2-årige kompetenceforløb HP
Overordnet vil et High Performance-forløb udvikle skoleledelsens og lærernes kompetencer til, gennem samskabende ledelse og på et datainformeret grundlag at arbejde analytisk, strategisk og systematisk med kapacitets- og kompetenceopbygning med det formål at understøtte talentfulde og højtbegavede elevers læring og trivsel.

Elever, som deltager i High Performance, vil opleve en faglig og social samhørighed med andre højtbegavede børn, udfordringer i forhold til niveau, trivsel, læringsmotivation og bedre mulighed for at performe i forhold til potentialet. På sigt kan HP-forløbet være med til at løfte skolens karaktergennemsnit efter 9. klasse.

Nuværende og tidligere HP-elever siger alle, at de er blevet gladere for at gå i skolen, og at de både fagligt og socialt har flyttet sig, hvilket ikke havde været muligt uden HP. Forældrene bakker ligeledes meget positivt op om tiltaget, da de kan se, hvilken forskel det gør for deres barn. De oplever desuden et bedre samarbejde med lærerne og flere kigger ikke længere efter en anden skole.

Det giver god mening

Det giver både god mening og værdi at arbejde bevidst og systematisk med skolens talentfulde og højtbegavede elever.

At have High Performance på skolen styrker:

 • Forældresamarbejdet mellem skole og hjem
 • Nyt elev-, lærer- og læringsperspektiv
 • Den inkluderende undervisningsdifferentiering
 • Muligheden for at tiltrækning og fastholdelse flere elever
 • En didaktisk og pædagogisk bevidst skoleprofil

High Performance foregår naturligvis på jeres skole og tager udgangspunkt i jeres hverdag og elever.

Skriv eller ring for pris.

Lad os tage en snak allerede i dag

Eller ring til os på 2636 8357

Hilsen Rikke Christensen